A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, a Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 23/2009. (V.28.) KT. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 2631/30 helyrajzi számú természetben a

Cegléd, Törteli út 4/A. szám alatti ingatlanon található építményben a földszint 12. számú 35 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás bérbeadására.

A lakás lakbére: 490,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz bruttó 21.781,- Ft/hó

Különszolgáltatás díja: 2.660,- Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 3.378,- Ft/hó

A lakás jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra, megtekintésének időpontja: 2020. augusztus 6. (csütörtök) 10.00 – 10.30 óra között.

 

A bérbeadás feltételei:

Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott szociális jellegű bérlakás annak a nagykorú kérelmezőnek adható bérbe:

a) aki nem rendelkezik beköltözhető ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel) Cegléd város közigazgatási területén, vagy az ingatlan hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltan haszonélvezeti joggal terhelt,

b) akinek és vele együttköltöző valamennyi személy(ek)nek 3 havi nettó jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át eléri (42.750.- Ft), de nem haladja meg annak 500 %-át (142.500.- Ft),

c) akinek és házastársának, élettársának az életkora a pályázat benyújtásának időpontjában nem haladja meg a 35 évet,

d) aki igazolja, hogy nincs

da) a szolgáltatók felé közüzemi díj,

db) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal felé egyéb (adó), és

dc) a Hasznosító felé korábbi bérleti, használati vagy közüzemi díj tartozása,

e) aki vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését.

 

A lakásra vonatkozó pályázatokat – jövedelemigazolásokkal együtt – a „Széchenyi Terv keretében létrehozott önkormányzati lakás” pályázati nyomtatványon írásban, lezárt borítékban kell benyújtani a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.). A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Cegléd, Törteli út 4/A. fsz. 12. lakáspályázat”.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból.

Ha a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést a megpályázott lakásra, akkor egy évig érvényesen nem pályázhat. Nem pályázhat 5 évig érvényesen az a volt bérlő, aki a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit korábban nem teljesítette. A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott lakás bérlője a bérleti jogviszony fennállása alatt, valamint a bérleti szerződés lejáratát követő öt éven belül önkormányzati tulajdonú lakásra érvényesen nem pályázhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. augusztus 12. (szerda) 16.00 óra.

A bérlő személyéről Cegléd Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a következő ülésén dönt.

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) vagy az 53/505-247-es telefonszámon lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Hasznosító irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.