A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 23/2009. (V.28.) KT. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 2631/37/A/23 helyrajzi számú természetben a

Cegléd, Szolnoki út 71. II.  emelet 23. ajtószámú 43 m2 alapterületű, 1+1/2 szobás, összkomfortos lakás bérbeadására.

A lakás lakbére: 759,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz bruttó 41.449,- Ft/hó.

Lehetőség van ennél magasabb összegű lakbért is vállalni, melyet a pályázati nyomtatványon kell jelezni.

Különszolgáltatás díja: 2.600,- Ft/hó, azaz bruttó 3.302,- Ft/hó.

A lakás jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra, megtekintésének időpontja: 2023. január 24. (kedd) 9.00 – 9.30 óra között.

A bérbeadás feltételei:

Nem szociális helyzet alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bérlakásra az a nagykorú kérelmező jogosult

a) Aki nem rendelkezik beköltözhető ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel) Cegléd város közigazgatási területén, vagy az ingatlan hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltan haszonélvezeti joggal terhelt,

b) Vállalja legalább 3, legfeljebb 10 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését, (az óvadék nem kerül a bérleti díjba beszámításra, az kamatmentesen visszajár a bérleti szerződés megszűnését követően).

c) Olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg jövedelmének harmadát.

d) Vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését.

e) Aki igazolja, hogy nincs

ea) a szolgáltatók felé közüzemi díj,

eb) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal felé egyéb, és

ec) a Hasznosító felé korábbi bérleti, használati, vagy közüzemi díj tartozása.

A lakásra vonatkozó pályázatokat – jövedelemigazolásokkal együtt – a „Költségalapon meghatározott lakbérű lakás” pályázati nyomtatványon írásban kell a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen benyújtani, vagy a bejárati ajtón elhelyezett postaládába bedobni.

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Cegléd, Szolnoki út 71. II/23. lakáspályázat”.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból. Ha a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést a megpályázott lakásra, akkor egy évig érvényesen nem pályázhat. Nem pályázhat 5 évig érvényesen az a volt bérlő, aki a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit korábban nem teljesítette.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 1. (szerda) 16.00 óra.

A pályázat bontás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.

ideje: 2023. február 2. (csütörtök) 9.00 óra.

A pályázat bontáson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, de a távolmaradása nem akadályozza annak megtartását. A bérlő személyéről Cegléd Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a következő ülésén dönt.

A Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) vagy az 53/505-247-es telefonszámon lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Hasznosító irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.