A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, a Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2023. (IV.27.) Ök. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 2631/10 helyrajzi számú természetben a

Cegléd, Szolnoki út 67. szám alatti ingatlanon található építményben a földszint 2. ajtószámú 34 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás bérbeadására.

A lakás lakbére: bruttó 28.067,- Ft/hó

Különszolgáltatás díja: bruttó 3.340,- Ft/hó

A lakás jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra, megtekintésének időpontja: 2023. szeptember 27. (szerda) 9.30 – 10.00 között.

A bérbeadás feltételei:

Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott szociális jellegű bérlakás annak a nagykorú kérelmezőnek adható bérbe:

a) aki nem rendelkezik beköltözhető ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel) Cegléd város közigazgatási területén, vagy az ingatlan hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltan haszonélvezeti joggal terhelt,

b) akinek a havi nettó jövedelme – a vele együtt költöző valamennyi személy jövedelmével együtt – eléri a mindenkori lakbér legalább négyszeresét (112.268,- Ft),

c) akinek és házastársának, élettársának az életkora a pályázat benyújtásának időpontjában nem haladja meg a 35 évet,

d) aki igazolja, hogy nincs

da) a szolgáltatók felé közüzemi díj,

db) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal felé egyéb (adó), és

dc) a Hasznosító felé korábbi bérleti, használati vagy közüzemi díj tartozása,

e) aki vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését,

f) aki vállalja 4 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését.

 

A lakásra vonatkozó pályázatokat – jövedelemigazolásokkal együtt – a „Széchenyi Terv keretében létrehozott önkormányzati lakás” pályázati nyomtatványon írásban kell a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen benyújtani, vagy a bejárati ajtón elhelyezett postaládába bedobni.

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Cegléd, Szolnoki út 67. fsz. 2. lakáspályázat”.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból.

Ha a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést a megpályázott lakásra, akkor egy évig érvényesen nem pályázhat. Nem pályázhat 5 évig érvényesen az a volt bérlő, aki a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit korábban nem teljesítette. A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott lakás bérlője a bérleti jogviszony fennállása alatt, valamint a bérleti szerződés lejáratát követő öt éven belül önkormányzati tulajdonú lakásra érvényesen nem pályázhat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. október 4. (szerda) 16.00.

A bérlő személyéről Cegléd Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a következő ülésén dönt.

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) vagy az 53/505-247-es telefonszámon lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Hasznosító irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.