A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, a többször módosított Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.28.) KT. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 44 helyrajzi számú, természetben a

Cegléd, Szabadság tér 2. szám alatt található 328 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség, valamint a hozzá tartozó 111 m2 alapterületű pince megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására.

 

A helyiség kizárólag az 53/505-248-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:30, Pénteken 8:00-14:00).

 

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2023. február 22-én (szerda) 16.00 óráig lezárt borítékban, a Hasznosító irodájának ügyfélszolgálatán (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) (Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:30, Pénteken 8:00-14:00), vagy a bejárati ajtón elhelyezett postaládájába.

 

A bérleti díj minimális összege iroda, üzlethelyiség után (kikiáltási induló ár): 533.500-Ft+ÁFA/hó

A bérleti díj minimális összege pincehelyiség után (kikiáltási induló ár): 20.000-Ft+ÁFA/hó

Az óvadék összege 3 havi bruttó bérleti díj (kikiáltási induló ár szerint): 3 hó x 702.945.- Ft = 2.108.835.-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni.

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.,

ideje: 2023. február 23. napja (csütörtök) 9:00 óra

 

A helyiségben folytatható tevékenységek:

 • Kiskereskedelem (47)
 • Távközlés (61)
 • Vendéglátás (56)
 • Pénzügyi közvetítés (64)
 • Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (65)
 • Egyéb pénzügyi tevékenység (66)
 • Ingatlanügyletek (68)
 • Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység (69)
 • Reklám, Piackutatás (73)
 • Kölcsönzés, operatív lízing (77)
 • Egyéb humán egészségügyi ellátás (8690)
 • Oktatás (85)
 • Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás (82)

A helyiség az ott folytatni kívánt tevékenység folytatásához szükséges módon való kialakítása bérlő feladata, saját költségen.

 

A pályázatnak általánosan tartalmaznia kell:

 • A helyiség felhasználási célját, az elnyert pályázat esetén milyen vállalkozási formában kívánja működtetni a bérleményt.
 • A pályázó nettó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
 • Igazolást arról, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. felé, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, NAV felé nincs tartozása.
 • Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, valamint vállalnia kell a három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék befizetését.

 

A pályázatnak magánszemély esetén tartalmaznia kell:

 • A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele).

 

A pályázatnak Gazdasági társaság esetén tartalmaznia kell:

 • három hónapnál nem régebbi cégkivonatot.
 • A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját, vagy aláírási címpéldány másolatot.

 

A pályázatnak Egyéni vállalkozó esetén tartalmaznia kell:

 • Az egyéni vállalkozás folytatására feljogosító határozat hiteles másolatát.

 

 

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év.

 

A pályázat esélyes nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi, viszont a pályázat nyertesét a tulajdonos jogosult kihirdetni.

 

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő bérleti díj ajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a bérleti díj összege bruttó 10.000.-Ft/hónap licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb bérleti díj ajánlathoz képest. A pályázat esélyes nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

 

Hasznosító felhívja a figyelmet, hogy a Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.28.) KT. rendelet 36/A. § szerint a bérbe vett helyiségek albérletbe adhatóak a bérlemény alapterületének és a fizetett bérleti díjának maximum 50 %-ig.

 

Amennyiben az előírt határidőre csak egy pályázatot nyújtanak be, a tulajdonos a Hasznosító javaslatára döntést hozhat a bérbeadásról a pályázati eljárás továbbfolytatása nélkül, kettő vagy több azonos feltétellel rendelkező pályázat esetén, versenytárgyalást kell tartani a Hasznosító közreműködésével. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.