A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2023.  (IV. 27.) rendeletének 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 956/A/48 helyrajzi számú, természetben a

Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti Társasházban található 3. számú, 17 m2 alapterületű, garázs megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására.

 

A helyiség kizárólag az 53/505-248-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:30, Pénteken 8:00-14:00).

 

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2024. április 18-án (csütörtök) 16.00 óráig lezárt borítékban, a Hasznosító irodájának (2700 Cegléd, Gubody u. 28.), a bejárati ajtón elhelyezett postaládájába.

A bérleti díj minimális összege garázshelyiség után (kikiáltási induló ár): 22.000-Ft+ÁFA/hó

(bruttó 27.940,- Ft/hónap)

Az óvadék összege 3 havi minimális bruttó bérleti díj esetén (kikiáltási induló ár szerint): 3 hó x 27.940.- Ft = 83.820.-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni.

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.,

ideje: 2024. április 19. napja (péntek) 9:00 óra

 

A helyiség kizárólag gépjármű tárolás céljára vehető igénybe.

 

A pályázatnak általánosan tartalmaznia kell:

  • A pályázó bruttó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
  • Igazolást arról, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. felé, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé nincs tartozása.
  • Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, valamint vállalnia kell a három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék befizetését.

 

A pályázatnak magánszemély esetén tartalmaznia kell:

  • A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele).

 

A pályázatnak Gazdasági társaság esetén tartalmaznia kell:

  • Harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.
  • A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját, vagy aláírási címpéldány másolatot

 

A pályázatnak Egyéni vállalkozó esetén tartalmaznia kell:

  • Az egyéni vállalkozás folytatására feljogosító határozat hiteles másolatát.

 

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Cegléd, Reggel u. 1. 3. garázs”.

 

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év.

A pályázat esélyes nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi, viszont a pályázat nyertesét a tulajdonos jogosult kihirdetni.

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő bérleti díj ajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a bérleti díj összege bruttó 1.000.-Ft/hónap licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb bérleti díj ajánlathoz képest. A pályázat esélyes nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

Amennyiben az előírt határidőre csak egy pályázatot nyújtanak be, a tulajdonos a Hasznosító javaslatára döntést hozhat a bérbeadásról a pályázati eljárás továbbfolytatása nélkül, kettő vagy több azonos feltétellel rendelkező pályázat esetén, versenytárgyalást kell tartani a Hasznosító közreműködésével. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.