A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 23/2009. (V.28.) KT. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 43 helyrajzi számú természetben a

Cegléd, Kossuth tér 10. szám alatti ingatlanon található építményben az I. emelet 2. ajtószámú 72 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakás bérbeadására.

A lakás lakbére: bruttó 1524,- Ft/m2/hó, azaz bruttó 109.728,- Ft/hó.

Lehetőség van ennél magasabb összegű lakbért is vállalni, melyet a pályázati nyomtatványon kell jelezni.

Különszolgáltatás díja: bruttó 4001,- Ft/hó.

 

A lakás jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra, megtekintésének időpontja: 2023. május 23. (kedd) 9.00 – 9.30 óra között.

 

A bérbeadás feltételei:

Nem szociális helyzet alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bérlakásra az a nagykorú kérelmező jogosult

 

a) Aki nem rendelkezik beköltözhető ingatlantulajdonnal (tulajdonrésszel) Cegléd város közigazgatási területén, vagy az ingatlan hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltan haszonélvezeti joggal terhelt,

b) Vállalja legalább 3, legfeljebb 5 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék megfizetését, (az óvadék nem kerül a bérleti díjba beszámításra, az kamatmentesen visszajár a bérleti szerződés megszűnését követően).

c) Olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg jövedelmének harmadát.

d) Vállalja a bérleti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítését.

e) Aki igazolja, hogy nincs

ea) a szolgáltatók felé közüzemi díj,

eb) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal felé egyéb, és

ec) a Hasznosító felé korábbi bérleti, használati, vagy közüzemi díj tartozása.

 

A lakásra vonatkozó pályázatokat – jövedelemigazolásokkal együtt – a „Költségalapon meghatározott lakbérű lakás” pályázati nyomtatványon írásban kell a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen benyújtani, vagy a bejárati ajtón elhelyezett postaládába bedobni.

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Cegléd, Kossuth tér 10. I/2. lakáspályázat”.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti, vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból. Ha a nyertes pályázó nem köt bérleti szerződést a megpályázott lakásra, akkor egy évig érvényesen nem pályázhat. Nem pályázhat 5 évig érvényesen az a volt bérlő, aki a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit korábban nem teljesítette.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. június 2. (péntek) 14.00 óra.

A pályázat bontás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.

ideje: 2023. június 5. (hétfő) 11.00 óra.

A pályázat bontáson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, de a távolmaradása nem akadályozza annak megtartását. A bérlő személyéről Cegléd Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a következő ülésén dönt. A lakás várhatóan 2023. augusztus 1-től lesz beköltözhető.

A Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítást kérni ügyfélfogadási időben a Hasznosító irodájában (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) vagy az 53/505-247-es telefonszámon lehet.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány a Hasznosító irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.