A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) Cegléd Város Önkormányzatának 393/2022.(XI. 24.) számú Ök. határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Cegléd belterület 127/A/1 helyrajzi számú, természetben

Cegléd, Batthyány u. 18/A. szám alatt található 99 m2 alapterületű üzlet megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére.

 

A helyiség kizárólag az 53/505-248-as, vagy a 20/522-5996-os telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:30, Pénteken 8:00-14:00).

Kikiáltási ár:

Az ingatlan minimális vételára 32.000.000.-Ft + ÁFA (bruttó 40.640.000,- Ft).

 

A pályázati ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatot írásban, magyar nyelven, személyesen vagy postán, lezárt borítékban kell benyújtani a VÁRVAG Nonprofit Kft. címére (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat, Cegléd Batthyány u. 18/A. szám alatti 99 m2 alapterületű üzlet.”

Ajánlati kötöttség: 60 naptári nap.

A pályázatnak általánosan tartalmaznia kell:

 • A helyiség felhasználási célját, az elnyert pályázat esetén milyen vállalkozási formában kívánja működtetni a bérleményt.
 • A pályázó nettó és bruttó összegre vonatkozó ajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási ár.
 • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
 • Igazolást arról, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. felé, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.
 • Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

A pályázatnak magánszemély esetén tartalmaznia kell:

 • A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)

A pályázatnak gazdasági társaság esetén tartalmaznia kell:

 • három hónapnál nem régebbi cégkivonatot.
 • Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintáját, vagy aláírási címpéldány másolatot.
 • A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
 • Egyéni vállalkozó esetén a fentiek mellett a vállalkozói igazolvány másolatát.

A pályázatnak egyéni vállalkozó esetén tartalmaznia kell:

 • az egyéni vállalkozás nyilvántartásból lekért adatlapját.

 

Pályázati biztosíték:

A pályázati biztosíték összege: bruttó 150.000.-Ft. A pályázati biztosítékot a VÁRVAG Nonprofit Kft. 11742025-29906280 számú bankszámlaszámára kell átutalni.

A pályázati biztosíték összegének legkésőbb az ajánlattétel idejének lejártáig kell beérkeznie. Az átutalás közlemény rovatába kérjük beírni: „Cegléd, Batthyány u. 18/A. szám alatt található 99 m2 alapterületű üzlet pályázati biztosíték”.

A pályázati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetén a vételárba beszámításra kerül.

A pályázati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 8 naptári napon belül visszafizeti az ajánlattevők részére.

Amennyiben a pályázat nyertese nem teljesíti a pályázatban vállalt kötelezettségeket a pályázati biztosíték bánatpénzé alakul át és az a pályázat kiíróját illeti meg.

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, vagy a kiíró által biztosított kereteken túl módosítja, elveszti az általa befizetett pályázati biztosítékot.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 2. (csütörtök) 16.00 óra.

A pályázat felbontásának helye és ideje: Cegléd, Gubody u. 28., 2023. február 3. (péntek) 9.00 óra.

 

A pályázatbontáson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, de a távolmaradása nem akadályozza annak megtartását.

A pályázat esélyes nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi, viszont a pályázat nyertesét a tulajdonos jogosult kihirdetni.

 

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az azonos árajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor. A versenytárgyaláson a vételár összege bruttó 100.000.-Ft-os licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb árajánlathoz képest. A pályázat esélyes nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi. A szerződéskötés speciális feltételrendszerét Cegléd Város Önkormányzata 1/2018. (1.31.) vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza, különös tekintettel az 5/A. § bekezdésben található jogszabályokra. A rendelet a cegled.hu weboldalon megtalálható.

Eredményes pályázat esetén a nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie Cegléd Város Önkormányzatával (Polgári Törvénykönyvről szóló törvény figyelembevételével). Az értékelés során a nyertes ajánlat kihirdetését követően megállapításra kerül sorrendben a 2. és 3. ajánlat. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, vagy ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel egyéb okból meghiúsul, vagy a kiíró és pályázó közötti szerződés aláírása után a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglaltakat nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, avagy a felek azt megszüntették, vagy felbontották, úgy a pályázat soron következő helyezettével köt szerződést.

Pályázat kiírója felhívja a figyelmet, hogy az értékesítésre megjelölt ingatlannak jelenleg van bérlője 2026. december 31-ig tartó bérleti szerződéssel, melyet az ingatlan tulajdonjogának elnyerése után is fenn kell tartani a VÁRVAG Nonprofit Kft.-vel megkötött bérleti szerződésben szereplő feltételekkel. A bérleti szerződés és annak módosításai megtekinthetőek a bérlő adatai nélkül a VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában.

Az ajánlattételt kizáró okok:

 • Cegléd Város Önkormányzata felé helyi adó, adók módjára behajtható tartozása van;
 • Cegléd Város Önkormányzata felé fennálló egyéb lejárt tartozás;
 • Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • NAV felé tartozása van.

A Cegléd Város Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a VÁRVAG Nonprofit Kft. irodájában lehet kérni (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) személyesen, vagy a 06/53-505-248-as, illetve a 20/522-5996-os telefonszámon.